Provozní řád psího útulku města Blanska

Na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti, městem Blanskem, zabezpečuje provoz a správu útulku pro psy v Blansku společnost Služby Blansko, s.r.o.

I. AREÁL ÚTULKU PRO PSY

 1. Útulek pro psy se nachází v Blansku na ulici Brněnská č. o. 25a (točna autobusu MHD) a je vymezen rozlohou parcely p. č. 499/16 a  parcely p. č. 499/17. 
 2. Zařízení obsahuje devět kotců, z nichž jeden kotec je karanténní. Kotce jsou zastřešeny a jsou vybaveny boudami. Pro štěňata a malá plemena psů jsou k dispozici v zimních měsících tři vytápěné kotce.
 3. Součástí zařízení je přijímací a  administrativní budova a sklad (mobilní buňka).
 4. Areál útulku je oplocen neprůhledným plotem, zabraňujícím úniku v útulku zadržovaných psů a současně bránícím vniknutí jiných zvířat a osob do areálu.

 
II. KAPACITA ÚTULKU PRO PSY 

 1. Útulek slouží pro odchycené (nalezené) psy na katastrálním území města Blansko.
 2. Kapacita útulku je 8 – 12 psů. O umístění  dvou psů do jednoho kotce rozhoduje vedoucí provozu, a to s ohledem na zajištění bezpečí umístěných psů. V nouzových případech může být umístěno v jednom kotci více psů (např. celý vrh štěňat).
 3. V případě překročení kapacity útulku je další psy vedoucí provozu oprávněn odmítnout.


III. UMÍSTĚNÍ PSŮ

 1. Psi jsou umístěni v jednotlivých kotcích. V těchto kotcích jsou umístěni volně, tj. bez uvázání na obojcích. V době mimo přítomnosti obsluhy v útulku jsou kotce uzamčeny.
 2. Psům je umožněn každodenní pohyb a možnost vybití přebytečné energie. Za tímto účelem zajišťuje obsluha pravidelné každodenní venčení psů v areálu útulku. Venčení psů je organizováno vždy pouze za dozoru obsluhy útulku. Psi jsou venčeni samostatně. Pouze v případech, kdy je zaručeno, že nedojde ke konfliktní situaci mezi jednotlivými psy, může obsluha útulku přistoupit ke společnému venčení více psů. Společné venčení psů podléhá schválení vedoucího útulku. V takovémto případě přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost psů vedoucí provozu útulku.
 3. V době, kdy obsluha útulku není přítomna v areálu, nesmějí být psi volně vypuštěni mimo kotce.


IV. KRMENÍ PSŮ

 1. Krmení a napájení zvířat je prováděno minimálně  2x denně. Štěňata a kojící feny jsou krmeny vícekrát denně.
 2. Krmivo s nápoji se  podává v oddělených  nádobách, které jsou před použitím vždy řádně vyčištěny. Psi v karanténě mají své vlastní nezaměnitelné misky.
 3. Pro účely krmení se používá speciální krmivo a je dodáváno v originálním balení.


V. VETERINÁRNÍ PÉČE

 1. Veterinární péče o psy umístěné v útulku je zajišťována prostřednictvím odborné veterinární ordinace, se kterou má provozovatel uzavřenou Smlouvu o zajištění veterinárních služeb.
 2. Odborné veterinární služby jsou prováděny na základě objednávky ze strany vedoucího provozu útulku pro psy.
 3. Pravidelnou kontrolu zdravotního stavu umístěných psů, včetně jeho zhodnocení a evidence provádí vedoucí provozu. Tento je povinen neprodleně zajistit odbornou veterinární péči v případě zjištění poranění nebo onemocnění psa.


VI. PŘÍJEM PSŮ DO ÚTULKU
 

a) Příjem psa od městské policie Blansko

 1. Odchyt toulavých, opuštěných, nebo volně se pohybujících psů v katastru města Blansko provádí výhradně Městská policie Blansko (MP). Ve zcela výjimečných případech může MP Blansko přivézt psa po zemřelém majiteli. Pro všechny tyto účely je zřízen záchytný kotec, do kterého umisťuje MP odchycené psy samostatně, bez asistence obsluhy útulku. V takovémto případě je příjem psa osvobozen od poplatku.
 2. Při příjmu je založen evidenční Protokol o přijetí psa, který obsahuje údaje, popis zvířete, zdravotní záznamy a místo nálezu. MP Blansko předává ke každému psovi úřední záznam o odchytu.
 3. Nově přijatý pes bude umístěn do karanténního kotce.
 4. Při přijetí je pes podroben základní vstupní prohlídce, která obsahuje následující:
 5. změření teploty, poslech srdce a plic, kontrola srsti a pohmat břicha, koordinace pohybu, kontrola očí a uší.
 6. Po provedení základní prohlídky je provedena kontrola očkování. Pokud není k dispozici očkovací průkaz, případně jiný důkaz o provedeném očkování (např. mikročip), bude pes očkován provozovatelem, a to očkováním proti vzteklině a trojkombinací. Dále bude provedeno odčervení psa a označení psa mikročipem.
 7. Pokud se v průběhu karantény neprojeví příznaky onemocnění, je pes přemístěn do kotců pro ostatní psy.


 
b) Příjem psa od původního majitele (trvalé umístění)

 1. Podmínkou přijetí psa od původního majitele, je trvalé bydliště v k. ú. města Blansko. Zaměstnanec útulku je oprávněn požadovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Původní majitel musí být starší 18 let. Pes může být do útulku přijat pouze z vážných důvodů, např. špatný zdravotní stav majitele, který se o psa nemůže dále starat.
 2. Při příjmu je založen Protokol o přijetí psa, který obsahuje stručné údaje o předávajícím, popis zvířete a zdravotní záznamy.
 3. Zvíře musí být bez klinických příznaků onemocnění,  čisté a odblešené.
 4. Majitel předává provozovateli platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině a trojkombinací a označením psa mikročipem. V případě nemocných a starých psů veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa.
 5. Majitel předává potvrzení o registraci psa na příslušném obecním úřadu.
 6. Provozovatel útulku ručí za uložení a evidenci veškerých záznamů o zdravotním stavu psa a za úplné předání veškerých takových záznamů novému majiteli.
 7. Při umístění psa je provozovatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 1 000,- Kč.
 8. e výjimečných případech, kdy je přijat do útulku pes od majitele s trvalým bydlištěm mimo k. ú. města Blansko, je poplatek za umístění psa 2 500,- Kč.


3. Příjem psa od jiné obce nebo městské policie              

 1. V případě, že pes bude nalezen mimo katastr města Blanska, může být umístěn pouze v případě volné kapacity útulku a prázdné karantény. V takovémto případě je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za umístění psa ve výši 2 500,- Kč jednorázově  a po uplynutí 30 dnů bude provozovatel účtovat 50,- Kč za každý započatý den, po který bude pes umístěn v útulku. Částka je splatná vždy v poslední den dalšího měsíce.
 2. Při příjmu je založen Protokol o přijetí psa, který obsahuje údaje o předávajícím, popis zvířete, zdravotní záznamy a místo nálezu.
 3. Nově přijatý pes bude umístěn do karanténního kotce.
 4. Při přijetí je pes podroben základní vstupní prohlídce, která obsahuje následující:
 5. změření teploty, poslech srdce a plic, kontrola srsti a pohmat břicha, koordinace pohybu, kontrola očí a uší.
 6. Po provedení základní prohlídky je provedena kontrola očkování. Pokud není k dispozici očkovací průkaz, případně jiný důkaz o provedeném očkování (např. mikročip), bude pes očkován provozovatelem, a to očkováním proti vzteklině a trojkombinací. Dále bude provedeno odčervení psa a označení mikročipem.
 7. Pokud se v průběhu karantény neprojeví příznaky onemocnění, je pes přemístěn do kotců pro ostatní psy.

VII. VÝDEJ PSŮ Z ÚTULKU

a) Výdej psa novému majiteli nebo chovateli

 1. Při výdeji psa je vyplněn Protokol o předání psa novému majiteli, v případě, že je nalezený pes v útulku méně jak čtyři měsíce, nahrazuje ho Protokol o předání psa do úschovy. Zaměstnanec útulku je oprávněn požadovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Nový majitel nebo schovatel musí být starší 18 let. Nalezeného psa je možné tímto na základě smluvního vztahu svěřit do úschovy schovatelům, a to na dobu vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se v zákonem stanovené lhůtě o ztraceného psa jeho původní majitel, stane se schovatel majitelem psa. 
 2. Novému majiteli, schovateli budou poskytnuty veškeré dostupné  informace o daném zvířeti.
 3. Předávaný pes má provedenou základní zdravotní prohlídku, je odčerven, očkován proti vzteklině a trojkombinací a označený mikročipem.
 4. Nový majitel, schovatel uhradí částku až do výše 500,- Kč za jednoho psa. V případě, že nový majitel, schovatel psa vrátí z vážných důvodů zpět do útulku do 3 dnů od jeho převzetí, bude mu výše uvedená částka vrácena.  
 5. Nový majitel je na základě Vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 7/2019 města Blanska, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od poplatku ze psů v délce jednoho kalendářního roku od data převzetí psa.
 6.  U předaných psů schovateli v zákonné lhůtě může útulek v určitých případech vykonávat kontroly jejich chovu, zda se tyto podmínky slučují s povahou zvířete, jeho zdravotním stavem a životními potřebami.

b) Výdej psa dědici

 1. Při výdeji psa po zemřelém majiteli, je vyplněn Protokol o navrácení psa dědici. Zaměstnanec útulku je oprávněn požadovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přebírající psa musí být starší 18 let.
 2. Dědic může psa převzít v průběhu dědického řízení, nejpozději však po ukončení dědického řízení.
 3. Dědic uhradí částku spojenou s pobytem psa v zařízení ve výši 50,- Kč/1 den a dále částku za krmivo pro psa ve výši 50,- Kč/1 den - malý a střední pes do 20 kg váhy, 100,- Kč/1 den - velká plemena psů nad 20 kg váhy. Dědic je povinen uhradit částku spojenou s očkováním, označením mikročipem a veterinárním vyšetřením a ošetřením zvířete v případě, že bylo pořízeno provozovatelem.

c) Výdej psa původnímu majiteli

 1. Při výdeji je vyplněn Protokol o navrácení psa původnímu majiteli. Zaměstnanec útulku je oprávněn požadovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přebírající psa musí být starší 18 let.
 2. Původní majitel musí předložit doklady, prokazující vlastnictví psa (očkovací průkaz zvířete, pas pro malá zvířata, průkaz původu zvířete apod.), či jiné doklady prokazující jeho vlastnictví.
 3. Majitel uhradí částku spojenou s pobytem psa v zařízení ve výši 50,- Kč/1 den a dále částku za krmivo pro psa ve výši 50,- Kč/1 den - malý a střední pes do 20 kg váhy, 100,- Kč/1 den - velká plemena psů nad 20 kg váhy. Majitel je povinen uhradit částku spojenou s očkováním, označením mikročipem a veterinárním vyšetřením a ošetřením zvířete v případě, že bylo pořízeno provozovatelem.
 4. V případě že byl pes odchycen Městskou policií, je tato přítomna při výdeji psa původnímu majiteli.


VIII.   ÚKLID A DESINFEKCE

 1. Za úklid a desinfekci areálu útulku pro psy je odpovědný vedoucí provozu.
 2. Úklid kotců je prováděn pravidelně, a to vždy minimálně 1x za týden.
 3. Desinfekce kotců je prováděna vždy v případě zjištění onemocnění umístěného psa (po opuštění kotce). Pravidelná desinfekce kotců je prováděna v prvním týdnu daného měsíce a podle klimatických podmínek.
 4. Úklid výběhů a ostatních prostor areálu útulku (včetně sekání trávy) je prováděn průběžně.

 
IX.   ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ ÚTULKU PRO PSY

 1. Provoz psího útulku má vlastní návštěvní řád, kterým jsou návštěvníci povinni se řídit.
 2. Fotografovat nebo pořizovat audiovizuální záznam v útulku je možné pouze se souhlasem odpovědné osoby.
 3. Za provoz útulku pro psy odpovídá vedoucí provozu.V Blansku dne 22. 1. 2020

Ing. Zdeněk Grünwald, MBA
jednatel společnosti Služby Blansko, s.r.o.   

Definice toulavého a opuštěného zvířete jsou uvedeny v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

 • toulavé zvíře (§ 3 písm. h)) – „toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“,
 • opuštěné zvíře (§3 písm. i)) – „opuštěným zvířetem se rozumí zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal“.